Modlitwy - Towarzystwo Świętego Wojciecha

Przejdź do treści

Menu główne:

Historia

Modlitwa Kardynała Augusta Hlonda na jubileusz 950 - lecia śmierci Św. Wojciecha
Wszechmogący, wieczny Boże, klęcząc u Grobu Św. Wojciecha, który za życia swego był narodowi naszemu przykładem wiary i przyjacielem, a teraz przed obliczem Twego Majestatu jest naszym Orędownikiem błagamy Cię wysłuchaj łaskawie modlitwy, które do Ciebie przez wstawiennictwo Świętego męczennika zanosi wierny lud Twój. Ty zaś, Matko Boża Królowo Polski i Wniebowzięta Patronko tego świętego Kościoła Gnieźnieńskiego, okaż nam dobrotliwość swego Niepokalanego Serca. Święty Wojciechu, któryś w zaraniu narodu naszego utwierdził go w wierze, uproś nam umiłowanie prawdy przedwiecznej. Święty Wojciechu, któryś w duszę polską wszczepił cześć i miłość ku Bogarodzicy Dziewicy, wyproś nam lej przemożną opiekę. Święty Wojciechu, prawa Bożego głosicielu nieugięty, wyproś kapłanom polskim ducha żarliwości i apostolstwa. Święty Wojciechu, darem rady osobliwie obdarzony, któryś utwierdzał królów w wierze świętej, wyproś rządcom państwa zrozumienie woli Bożej i światło w rządach. Święty Wojciechu, któryś życie oddał za wiarę świętą, wyproś nam stałość i męstwo w wyznawaniu Chrystusa życiem całym. Święty Wojciechu, któryś czuwał nad narodem naszym w dniach chwały i upadku, wyproś nam trwałą wierność Kościołowi Świętemu. Święty Wojciechu, którego wstawiennictwu zawdzięczamy odzyskanie wolności, wyproś Ojczyźnie naszej ducha jedności i zgody. Niech Cię wielbi, Panie Boże nasz lud polski przy Grobie świętego Męczennika, by jego krew ofiarna wyjednała narodowi dalsze Twe łaski i opiekę. Przez zasługi św. Wojciecha, udziel nam Boże, grzechów odpuszczenia. Przez zasługi świętego Wojciecha naucz nas, Boże, odradzać się przez łaskę świętych sakramentów, żyć w pobożności i trwać w miłości Twojej. Przez zasługi świętego Wojciecha spraw, Boże, aby Polska życiem chrześcijańskim chwałę Ci oddawała. Przez zasługi św. Wojciecha spraw Boże, aby naród polski swych świętych posłannictw dopełnił. Przez zasługi św. Wojciecha spraw Boże, abyśmy wszyscy po cnotliwym życiu rajskiego wesela dostąpić mogli Amen.

Modlitwa do Św. Wojciecha z 1928 roku
Święty Pański który prawdę Bożą śmiercią męczeńską utwierdziłeś, racz prosimy Cię, wyjednaj nam łaskę odważnego, publicznego wyznawania prawd świętej katolickiej Wiary abyśmy się stali godni miłosierdzia Pańskiego. Przez zasługi Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa Towarzystwa Św. Wojciecha
Panie, Ty dałeś Świętemu Wojciechowi moc do naśladowania naszego Zbawiciela w Jego nauce, wysławiamy Twoją potęgę i pokornie Cię prosimy, abyś za wstawiennictwem Świętego naszego Patrona wspierał nas słabych ludzi. Przez Chrystusa Pana naszego, Amen.

Przed grobem Św. Wojciecha
(Książeczka Jubileuszowa z 1897 roku.)
Uczcić Cię pragnę Św. Wojciechu Męczenniku a Patronie nasz w tym grobie złożony. Tyś ojcom naszym wiarę Chrystusową głosił, Tyś ich uczył żyć wedle Ewangelii świętej, Tyś dla zbawienia dusz w pogaństwie żyjących w ciemnocie nie wahał się krew Swoją przelać. O uproś i mnie tę łaskę, abym w wierze świętej wytrwał, Ciebie naśladował w pobożnych uczynkach, a bliźnich moich do dobrego zachęcał, od złego powstrzymywał, by nie obrażali Najwyższego Boga w Trójcy Św. Jedynego, któremu Tyś wiernie służył. Amen.

Modlitwa do Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika (z modlitewnika "Wianek Maryji", ułożonego przez ks. A. Galanta w1902 r.)
Święty Wojciechu najpierwszy Apostole narodu naszego, bądź nam dzisiaj i zawsze Patronem w nieszczęściach. Tyś pierwsze ziarnko wiary Chrystusowej rzucił na niwy kraju naszego; Tyś pierwsze iskierki miłości Jezusa i Matki Jego, Boga Rodzicy Maryi w duszach przodków naszych rozniecił. O uproś nam u Boga łaskę, abyśmy te najdroższe skarby niebieskie nad wszystko ukochali i między nami święcie przechowywali. Ty poniósłszy śmierć męczeńską za Imię Zbawiciela, zostałeś ze czcią i pobożnością do Gniezna przywieziony i tu w prastarej Archikatedrze na wspaniałym ołtarzu umieszczony, aby każdy do Ciebie miał przystęp. U stóp przeto Twoich błagamy Cię Św. Wojciechu, błogosław nam wszystkim abyśmy niezachwianie wierzyli w to, czego nas uczyłeś, abyśmy bogobojnie żyli, jak nam przykład dałeś, aby rozterki nie rozrywały węzła miłości, jaki nas, dzieci jednej Matki Ojczyzny, a owieczki Twoje, łączyć powinien; wreszcie abyśmy kochając Kościół Święty i słuchając Następców Twoich, wszelkiemi cnotami jaśnieli przed niebem. Przez Św. Wojciecha, Chryste, usłysz nas! I za Jego prośbami przybądź nam ku pomocy!

Modlitwa (ze zbioru nabożeństw katolickich "Błogosławmy Panu" W 1891 r.)
Święty Wojciechu, żarliwy Apostole około nawracania Narodów niewiernych i wiernych, ale odwróconych od Boga przez nieprawość; proszę Cię pokornie, abym tak szukał we wszystkiem honoru Boskiego i zbawienia bliźnich i pracy i życia nie żałował, żebym był Tobie podobny w żarliwości i we wszystkich cnotach. Proszę Cię także jako osobliwego Patrona naszego, żebyś od nas oddalił przyczyną swoją wojny, głód i gniew Boży, jedną myśl uprosił niezgodnym. Ozdobo Kościoła Gnieźnieńskiego, nie dopuszczaj, abyśmy szli w pogardę u innych narodów; Pasterzu czujny, broń owieczek Twoich Krwią Baranka Jezusa odkupionych, żeby żądna nie zginęła, a przede wszystkim dusza moja. Jako Ty na wadze położony lekkim stałeś się, tak niechaj i ja pozbędę się ciężaru grzechów, a niech wiele ważą me cnoty i dobre uczynki, żebym wiele był wart przed Bogiem moim w szczęśliwej wieczności. Amen.

Modlitwa do Św. Wojciecha Patrona Polski
z modlitewnika "Ołtarzyk Polski Katolickiego Nabożeństwa" wydanego przez J. Chociszewskiego w 1877 r.
Apostole Męczenniku Święty, który opowiadając u pogan pruskich Ewangelię, odebrałeś koronę męczeńską, racz prosić modlitwami Twoimi u Pana, który Cię nagrodził zapłatą wiekuistą, iżbym tę wiarę Chrystusową od Ciebie zaszczepioną zachowywał, pomnażał i utwierdzał w Ojczyźnie naszej, abyśmy od świętych nauk, których prawdę krwią swoją potwierdziłeś, w niczym nie odstępowali i na wspólnotę z Tobą zasłużyli w Niebie. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

O odpuszczenie win
(Z modlitewnika „Marya wzór dziewicy Chrześcijańskiej” ułożonego przez ks. Józefa Stagraczyńskiego w 1894 r.
Miłościwy Boże, racz nam odpuścić łaskawie przewinienia nasze za przyczyną Św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika i dopomóż nam, abyśmy cnoty jego naśladując, mogli dostąpić błogosławieństwa wiecznego. Amen.

Na dzień Św. Wojciecha
Książka do nabożeństwa z 1843 r.
O Boże! Ty przez sługę Twego Wojciecha raczyłeś nam otworzyć księgę żywota, objaśnić nas światłem wiary, niech wierni Twemu Prawu, staniemy się godnymi Twej opieki i nieprzebranego miłosierdzia. Amen.

Modlitwa do Św. Wojciecha
(z modlitewnika ~Cicha łza chrześcijańska” z 1879 r.)
Prosimy Cię Ojcze Niebieski, abyś przez zasługi Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika, Patrona naszego, wszystkie grzechy, któreśmy popełnili, zgładzić i łaski obfite zlać na nas raczył, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa kościelna
(modlitewnik "Wianek duchowny" z 1842 r.)
Błogosławiony Wojciech Biskup i Męczennik, niech nam o Boże, ubłaga miłosierdzie Twoje; abyś nam i grzechy nasze łaskawie odpuścił i pożądanymi dobrodziejstwami obdarzał nas. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwa za Ojczyznę.
Święty Wojciechu, przez miłość, którąś miał dla narodu polskiego prosimy Cię, zachowaj Ojczyznę naszą od wojny, wad i grzechów oraz innych niebezpieczeństw. Uproś stałą opiekę Bożą dla naszej Ojczyzny, a nam wyjednaj Twoją skuteczną pomoc, abyśmy tu na ziemi Bogu szczerym sercem służyli, a po śmierci mogli Go oglądać i czcić na wieki wraz z Tobą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa do Św. Patrona.
Święty Wojciechu, którego imię noszę, Patronie mój, twojej się opiece w szczególniejszy sposób dzisiaj polecam i proszę Cię abyś mnie swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierał i ratował we wszystkich potrzebach moich i wyjednał mi łaskę wiernego naśladowania cnót twoich. Spraw to, o drogi mój Patronie, abym Bogu dochował wierności pośród wszelkich przygód tego życia i zasłużył sobie na łaskę szczęśliwej śmierci. Amen.

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego